fbpx

Salgs- og leveringsbetingelser for HOLMRIS B8 A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for HOLMRIS B8 A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for HOLMRIS B8 A/S

1. Omfang og varighed
1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, ordrer, leverancer samt betalinger, hvor HOLMRIS B8 A/S (“HB8”) er leverandør eller underleverandør, med mindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.

1.2 Køberens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, bestilling, ordre, indkøbsbetingelser og lignende anses kun for aftalt, såfremt der er indgået udtrykkelig aftale herom, jf. punkt 1.1, og skal på ingen måde anses for en fravigelse eller tilføjelse til disse salgs- og leveringsbetingelser.

1.3 Salgs- og leveringsbetingelserne finder anvendelse med virkning fra 1. juni 2007 og er gældende indtil andet meddeles af HB8.

2. Tilbud
2.1 Ethvert tilbud afgives med forbehold for fejl, mangler og andre uoverensstemmelser, herunder fejlskrift samt mellemsalg, herunder materialer til produktion.

2.2 Tilbud er bindende for HB8 i 30 dage regnet fra dateringen af tilbuddet, medmindre anden frist udtrykkeligt fremgår af tilbuddet.

2.3 Angivne leveringstider i tilbuddet er alene vejledende, idet HB8 forbeholder sig ret til at ændre leveringstidspunktet i ordrebekræftelsen.

3. Ordrebestilling/Ordrebekræftelse
3.1 Der foreligger først en for HB8 bindende aftale, når Køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra HB8, bortset fra tilfælde af Købers accept af tilbud afgivet af HB8 inden for acceptfristen, jf. punkt 2.

3.2 Ordrebekræftelsen anses sammen med disse salgs- og leveringsbetingelser for det gældende grundlag for enhver samhandel mellem HB8 og Køberen.

3.3 Ordrebekræftelsen skal altid kontrolleres af Køber umiddelbart efter modtagelsen. Eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal skriftligt meddeles HB8 senest 5 dage efter ordrebekræftelsens dato, idet Køber i modsat fald anses for bundet af ordren i overensstemmelse med ordrebekræftelsen.

3.4 Annullering eller ændring af ordrer kan kun ske med HB8s skriftlige accept i hvert enkelt tilfælde og mod samtidig betaling af (i) et gebyr på 25 % af den ordrebekræftede salgspris samt eventuelt (ii) alle HB8s påløbne omkostninger vedrørende ordren.

3.5 HB8 forbeholder sig ret til at afvise ordrer, indtil Købers eventuelle forfaldne tilgodeha-vende er betalt til HB8.

4. Serviceydelser
4.1 Indretningsrådgivning og udarbejdelse af indretningsforslag m.m. faktureres med gældende timesats pr. anvendt arkitekttime. Ved større køb og efter aftale kan denne serviceydelse leveres uden beregning.

4.2 Arbejde udført af servicemontører faktureres med gældende timesats, der beregnes pr. montør pr. time. Der gælder én timesats i dagtimerne og en anden sats for aften- og weekend-arbejde.

5. Levering og leveringstid
Levering sker EX Works (EXW) HB8s fabrik i Bjerringbro, Incoterms 2000, medmindre andet er aftalt.

5.1 Angivelse af leveringstidspunkt i ordrebekræftelsen er fastsat skønsmæssigt. Forsikelse med en bestemt leverance fra HB8s side inden for 4 arbejdsuger regnet fra den i ordrebekræftelsen anførte leveringstid anses for rettidig.

5.2 Ved forsinkelse af leveringstiden ud over disse 4 uger og såfremt levering fortsat ikke er sket senest 5 dage efter Købers efterfølgende påkrav om levering, er Køber berettiget til skriftligt at annullere ordren uden betaling af de under punkt 3.4 anførte beløb. Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af forsinkelsen, herunder erstatning.

5.3 Købers adgang til at annullere ordren, jf. punkt 5.2, gælder dog ikke, såfremt (i) leveringstidspunktet er angivet af HB8 A/S med forbehold, (ii) varen er specialfremstillet til Køber, (iii) den manglende levering skyldes force majeure, jf. pkt. 15, (iv) unormal stor efterspørgsel eller (v) påbud fra offentlige myndigheder.

5.4 Ved forsinkelse grundet Købers forhold er Køber forpligtet til at betale købesummen til aftalt tid, ligesom Køber afholder opbevaringsomkostninger mv.

6. Priser og betalingsbetingelser
6.1 HB8s priser er de på ordredagen gældende, medmindre andet er skriftligt aftalt.

6.2 Betalingsbetingelserne er 14 dage netto kontant ved levering, medmindre andet skriftligt aftales.

6.3 Betaling skal ske ved bankoverførsel til HB8s konto for Købers regning, medmindre anden betalingsmåde skriftligt aftales.

6.4 Ved betaling efter sidste rettidig betalingsfrist beregnes der renter på 1,2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og indtil beløbet er krediteret HB8s bankkonto. Rentenotaer skal betales netto kontant inden 8 dage.

6.5 Såfremt Køber har gæld til HB8, som har været forfalden i mere end 30 dage, kan køb uanset størrelsen af den forfaldne gæld kun ske ved efterkrav eller forudbetaling. Tilsvarende gælder hvis HB8 ikke har kreditgodkendt Køber.

6.6 Køber kan ikke foretage modregning med eventuelle krav, som Køber måtte have mod HB8 og betaling kan ikke nægtes med henvisning til, at produktet er mangelbehæftet, medmindre HB8 har anerkendt mangelindsigelsen. Ved forsinkelse kan Køber ikke tilbageholde betalingen af allerede forfaldne krav.

7. Ejendomsforbehold
7.1 HB8 forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til HB8, eller til den retten til købesummen måtte være tiltransporteret.

8. Returnering
8.1 HB8 tager alene produkter retur efter forudgående aftale og kun under forudsætning af, at produkterne returneres til et af HB8 anvist lager i ren, ubeskadiget og ubrudt emballage. Produkter og dele uden for HB8s standardsortiment, omforandrede produkter, skranker og produkter polstret med tekstil tages ikke retur.

8.2 Returnering sker for Købers regning og risiko. Køber refunderes købsprisen fratrukket 25 %, når varerne er returneret til HB8. 9. Garanti 9.1 HB8 giver en 5-årig fabrikationsgaranti på nye egenproducerede varer mod fabrikationsfejl ved materialer og konstruktioner. Garantien omfatter aldrig almindeligt slid og ælde, slid og skader på betræk og overflader (herunder overfladebehandlinger) samt skader som følge af forkert og/eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller anvendelse.

9.2 For mekaniske og elektroniske dele gives der en 2-årig fabrikationsgaranti og med det indhold og de begrænsninger, der følger af punkt 9.1.

9.3 Produkter fremstillet efter kundespecifikation er ikke omfattet af HB8s testcertifikater angående styrke, holdbarhed og stabilitet og HB8 giver ingen garantier herfor.

9.4 Ved aktualisering af garantien kan HB8 frit vælge mellem (i) omlevering, (ii) repara-tion, (iii) at tilbagetage varerne mod kreditering af købesummen og (iv) indrømme Køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen. I øvrigt finder punkt 14 om ansvarsbegrænsninger anvendelse i relation til et eventuelt erstatningsansvar.

10. Mangler og reklamation
10.1 Reklamation over fejl eller mangler ved varen skal ske skriftligt senest 7 dage efter leve-ringstidspunktet. Reklamation fremsat efter udløbet af denne frist har ingen retsvirkning, medmindre fejlen eller manglen ikke kunne konstateres ved en forsvarlig undersøgelse af varen umiddelbart efter levering. I sidstnævnte tilfælde skal reklamation ske senest 7 dage efter, at fejlen eller manglen er eller burde være konstateret. I intet tilfælde kan fejl eller mangler dog påberåbes mere end 1 år efter leveringen, medmindre der er givet garanti i henhold til punkt 9.

10.2 Reklamation over transportskader eller andre fejl og mangler, som er synlige inden varens udpakning, skal fremsættes skriftligt af Køber over for fragtmanden ved varens modtagelse og noteres på fragtbrevet. I modsat fald kan skaden ikke påberåbes over for HB8.

10.3 Ved rettidig reklamation over fejl og mangler finder punkt 9.4 og punkt 14 anvendelse.

11. Produktansvar
11.1 HB8 er ansvarlig, såfremt et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed.

11.2 HB8 er ikke ansvarlig for erhvervstingskade, medmindre det dokumenteres, at skaden skyldes fejl fra HB8s side, der ikke burde have været afværget ved Købers undersøgelse af de leverede produkter.

11.3 HB8 er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på (i) Købers produkter, (ii) produkter emballeret sammen med de leverede produkter eller (iii) produkter, hvori sådanne produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra HB8s side er handlet groft uagtsomt.

11.4 I tilfælde af, at HB8 i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de heri fastsatte grænser for HB8s ansvar, er Køber pligtig til i enhver henseende at holde HB8 skadesløs herfor.

11.5 Såfremt tredjemand fremsætter krav om erstatning for produktansvar over for Køber, skal Køber straks give HB8 skriftlig meddelelse herom.

11.6 Ved ting- og/eller personskade forårsaget af defekter ved HB8s produkter, skal HB8 straks gives mulighed for at besigtige skadesstedet og eventuelle tingskader.

12. Tekniske oplysninger
12.1 Produktinformationer, illustrationer, tegninger, oplysninger om tekniske data (fx vægt, mål, volumen, styrke, belastningsevne, ydeevne og overflade), materialer i kataloger, brochurer eller andet materiale fra HB8 er alene vejledende.

12.2 HB8 forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationer og beskrivelser.

12.3 Alle tegninger og tekniske dokumenter om produkter, som overlades til Køber, forbliver HB8s ejendom. Sådant materiale må ikke uden HB8s skriftlige tilladelse anvendes af Køber, kopieres, reproduceres, overgives til tredjemand eller på anden måde bringes til dennes kundskab.

13. Ergonomiske oplysninger
13.1 HB8s oplysninger om produkternes ergonomiske egenskaber er udelukkende af vejledende karakter og kan ikke erstatte eller træde i stedet for individuel ergonomisk rådgivning.

13.2 Der kan ikke gøres erstatningsansvar eller nogen anden misligholdelsesbeføjelse gældende mod HB8 vedrørende indholdet af ergonomiske oplysninger eller offentlige myndigheders krav.

14. Ansvarsbegrænsning
14.1 HB8s ansvar, herunder forsinkelsesansvaret i punkt 5, garantiansvaret i punkt 9, mangelsansvaret i punkt 10 og produktansvaret i punkt 11, er i enhver henseende begrænset af bestemmelserne i dette punkt 14 om ansvarsbegrænsning.

14.2 HB8 påtager sig intet erstatningsansvar for tab forårsaget ved forsinkelse, mangler eller anden misligholdelse, medmindre tabet er forårsaget ved grov uagtsomhed fra HB8s side.

14.3 HB8 påtager sig intet ansvar for indirekte tab, herunder tab af goodwill, tabt fortjeneste (fx avancetab), driftstab, løbende omkostninger og tab af kundekreds.

14.4 HB8s erstatningsansvar i relation til en enkelt ordre er i alle tilfælde begrænset til værdien af den pågældende ordre opgjort som den samlede købspris ekskl. moms.

15. Force majeure
15.1 Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for HB8, såfremt en leveringsforsinkelse skyldes en begivenhed, som HB8 ikke er herre over, når den pågældende begivenhed forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld, så som brand, krig, mobilisering, arbejdskonflikter, beslaglæggelse, valutare-striktioner, oprør og uroligheder, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

15.2 Såfremt HB8 vil påberåbe sig ansvarsfrihed på grund af force majeure, skal HB8 give Køber skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid.

16. Lovvalg og værneting
16.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret.

16.2 Enhver tvist mellem parterne vedrørende disse salgs- og leveringsbetingelser eller fortolkningen heraf skal afgøres ved Retten i Viborg, eller hvis tvisten er undergivet landsretsbehandling ved Vestre Landsret.

16.3 HB8 er endvidere berettiget til at anlægge sag ved retten i den retskreds, hvor Købers forretningssted er beliggende.

16.4 Parterne er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav produktansvar rejst af tredjemand mod en af parterne vedrørende.